PYTANIA OD LOKALNYCH STOWARZYSZEŃ DO GGK

Art 46 Ustawy prawo g i k „Osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, jeżeli wykonuje swoje zadania: “z naruszeniem przepisów prawa” –  nie jest wyszczególnione, że dotyczy przepisów “tej” ustawy, więc odnosi się to wszystkich przepisów prawa.
Proszę się wypowiedzieć czy kierownik prac geodezyjnych wykonujący swoje prace w powiecie A, może być inspektorem, weryfikatorem, geodetą powiatowym, kierownikiem ośrodka

dokumentacji geodezyjnej w powiecie B. W naszej ocenie osoby takie mogą w podejmowaniu decyzji być stronniczy ponieważ podczas weryfikacji prac w powiecie B weryfikują pracę wykonywane przez wykonawców, którzy są dla nich konkurencją w powiecie A. (Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Piotrkowskiej)

Analizując wyniki przetargów na modernizację EGB i ceny, które w przeliczeniu na działkę wynoszą bardzo często 40-80 zł brutto, proszę się wypowiedzieć czy możliwe jest sporządzenie rzetelnej dokumentacji dla działki ewidencyjnej gdzie trzeba zbadać stan prawny nieruchomości, ustalić w terenie granice, pomierzyć budynki, założyć dla nich karty budynków i  zaktualizować użytki? W  mojej ocenie jest to nie możliwe. Są to dampingowe ceny, tylko tutaj nie chodzi o zniszczenie konkurencji bo na to wykonawców nie stać. Mamy do czynienia z masowym wykonywaniem modernizacji ewidencji, które są nieprawidłowo wykonane. Dowodem na to są opracowania jednostkowe w, których trzeba poprawiać modernizację ewidencji. Mam na to konkretne przykłady: wykonując mapę do celów projektowych po pomiarze budynków okazuje się,że trzeba sporządzać wykazy zmian bo budynki przyjęto z digitalizacji i zmieniają się ich powierzchnie lub nie da się zrobić wyznaczenia granic na podstawie operatu modernizacji EGB bo punkty z bazy są z digitalizacji lub są zje policzone.  Gdzie jest nadzór geodezyjny? (Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Piotrkowskiej)

W wielu starostwach , gdzie działają już geoportale dane dotyczące granic działek ewidencyjnych pozyskane zostały w drodze wektoryzacji, dane te sprzedawane są wykonawcy prac geodezyjnych jako treść mapy zasadniczej przy zgłoszeniu prac (13.2). Czy prawidłową praktyką jest sprzedawanie inwestorom map bez tej treści w postaci wydruku mapy rastrowej w postaci hybrydowej z widoczną treścią pomiaru szczegółów sytuacyjnych i uzbrojenia  na warstwach? (Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Włoszczowskiej)

Czy PODGiK może zmieniać listę materiałów którą przedstawił wykonawca prac geodezyjnych w zgłoszeniu i narzucać wykonawcy własną listę materiałów.(Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Włoszczowskiej)

Proszę się wypowiedzieć na temat nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego, które stworzyło  bariery wstrzymujące inwestycje. Czy możemy liczyć na poparcie nowelizacji , która przewiduje:

 

 • Zniesienie licencji
 • Zniesienie uwierzytelniania
 • Powołanie samorządu zawodowego – wpisanie zawodu geodety na listę zawodów zaufania publicznego – definicja geodety
 • Nowe prawo geodezyjne (bez kartografii)
 • Określenie terminu – niezwłocznie
 • Bezpłatna osnowa geodezyjna – bo jesteśmy zmuszeni normatywnie do wykonywania prac w państwowym układzie przestrzennym
 • Likwidacja zgłoszenia prac geodezyjnych – w miejsce zgłoszenia informacja o pracy geodezyjnej
 • Uproszczenie zgłaszania – powrót do ryczałtu – przecież każdy asortyment prac można wycenić (w tym momencie punkt nr 6 wypada)
 • Likwidacja przekazywania prac (Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Olkuskiej)

 

– Proszę omówić działanie ASG-EUPOS koszty finansowe i społeczne.(Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Olkuskiej)

– Proszę wyjaśnić sprawę inicjatywy GGK w próbie zamknięcia MSPP – najstarszego systemu sieci satelitarnych w Polsce. (Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Olkuskiej)

dlaczego w art. 2 ustawy Pgik nie użyto wszystkich określeń, które mogą być niezrozumiałe lub mogą być rozumiane niejednoznacznie. Np brak określenia że “geodeta” to wyłącznie osoba wykonująca zawód geodety, do którego należą zajęcia występujące w prowadzeniu firmy geodezyjno – prawnej, lub indywidualnej i zarejestrowanej działalności w tym zakresie, a w szczególności:

prace formalne, organizacyjne i logistyczne konieczne w procesie wykonywania prac i postępowań geodezyjno – prawnych,

prace studialne, pomiarowe, projektowe, obliczeniowe i edycyjne (przygotowawcze, terenowe, kameralne i zakończeniowe), w wyniku których powstają dokumenty geodezyjne o charakterze technicznym i prawnym, służące do celów projektowania i obsługi budownictwa  lub dla celów postępowań prawnych i administracyjnych oraz regulacji geodezyjno – prawnych stanów nieruchomości gruntowych. (Stowarzyszenie Firm Geodezyjnych Ziemi Andrychowskiej)

Dlaczego ustawa Pgik nie spełnia warunku komplementarności, wg którego powinny być określone w sposób symetryczny i etyczny prawa i obowiązki oraz zasady działania, wzajemnych relacji i poszanowania interesów wszystkich uczestników systemu geodezji w Polsce, na który składają się:

 • podsystem administracji geodezyjnej (nadzoru i katastru)
 • podsystem zawodu geodety,
 • podsystem Nauki i nauczania,
 • otoczenie podmiotów w postaci inwestorów, realizatorów inwestycji w tym nadzorubudowlanego oraz jednostek projektujących inwestycje, zarządcy (gestorzy-właściciele)sieci uzbrojenia terenu oraz Zarządy tzw. “terenów zamkniętych”.

Np. mało skuteczne jest używanie zwrotu “do obowiązków geodety należy”, który powinien

brzmieć: “Inwestor powinien zapewnić (zlecić i sfinansować), aby prace geodezyjne i ich

produkt finalny wykonał geodeta “. Krytykowany zwrot nie organizuje zagadnienia tzn. nie

wskazuje kto ma zlecić, sfinansować i jak prawidłowo wykorzystać prace geodezyjne. Niezrozumiałe jest, że w nowelizacji z 2014 roku usunięto z ustawy Pgik treści art. 27 o obowiązku pomiaru przewodów podziemnych przed ich zasypaniem i zastąpiono go zupełnie ogólnymi zasadami o gesucie. To jest po prostu dezorganizacja istoty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przewodów podziemnych. (Stowarzyszenie Firm Geodezyjnych Ziemi Andrychowskiej)

Dlaczego w ustawie Pgik brak zapisów dotyczących jednostek projektujących gdzie powinien znaleźć się zapis wymagający od projektantów wykonania wyłącznie numerycznego projektu inwestycji (planu zagospodarowania działki) na numerycznej mapie do celów projektowych chociażby z tego względu, aby zgodność realizacji inwestycji  z projektem mógł (i powinien) stwierdzić inspektor nadzoru budowlanego poprzez porównanie współrzędnych projektowanych punktów głównych inwestycji ze współrzędnymi podanymi przez geodetę w numerycznym opracowaniu wyników pomiaru powykonawczego ?. (Stowarzyszenie Firm Geodezyjnych Ziemi Andrychowskiej)

Dlaczego rozwiązania proponowane ustawą Pgik są dla geodetów restrykcyjne? Naszym zdaniem muszą np. zniknąć całkowicie licencje i uwierzytelnianie geodetom dokumentów, które ci geodeci właśnie wykonali. Doraźnemu uwierzytelnieniu powinny podlegać tylko dokumenty z pzgik, które zapotrzebuje “Strona”  nie będąca ich wytwórcą. Ponadto podpis wykonawcy dokumentu geodezyjnego jest z punktu widzenia prawa i zasad etycznych, wystarczającym uwierzytelnieniem tego dokumentu w zakresie zgodności jego treści z terenem, bowiem uwierzytelnianie zgodności dokumentu wydawanego z pzgik z kopią należącą do tego zasobu wydaje się pozbawione sensu, a jeśli już, to jako obowiązek danego organu, nie powinno być obłożone kosztami osoby, która dany dokument wykonała.

Żeby dopełnić ten temat, trzeba jasno powiedzieć, że żaden organ powiatowej administracji geodezyjnej nie wykonuje uwierzytelnienia i na żadnym rzekomo uwierzytelnionym dokumencie nie figuruje informacja, że dokonano “uwierzytelnienia za zgodność czegoś z czymś.” (Stowarzyszenie Firm Geodezyjnych Ziemi Andrychowskiej)

Dlaczego niektóre zapisy w ustawie Pgik stanowione są nie dla geodetów lecz przeciwko nim? Przykładem jest system licencji, który automatycznie zakazuje geodecie archiwizacji wykonanych przez siebie wszelkich dokumentów technicznych. Jest to klasyczne złamanie praw obywatelskich gwarantowanych konstytucją RP, bowiem archiwum geodety służy mu przez szereg lat do ochrony przed często nieuzasadnionymi zarzutami, z którymi każdy praktyk ma do czynienia. (Stowarzyszenie Firm Geodezyjnych Ziemi Andrychowskiej)

Drugim przykładem jest system opłat, którego skomplikowanie opisane jest w 1/3 części objętości tekstu ustawy Pgik. Narzekają zarówno urzędnicy jak i wykonawcy. Na konferencji SGP w Ryni w dniu 13 kwietnia br. p. Dariusz Pręgowski, geodeta powiatu warszawskiego zachodniego stwierdził wręcz, że obecne przepisu dla administracji geodezyjnej są kulą u nogi.  (Stowarzyszenie Firm Geodezyjnych Ziemi Andrychowskiej)

Dlaczego w ustawie Pgik brak rozdziału, a nawet wzmianki o zawodzie geodety i jego samorządzie zawodowym (podobnie jak to jest w ustawie o Notariacie lub w ustawie o Zawodzie lekarza i lekarza dentysty) gdzie powinny być ustanowione przepisy i zasady nadawania tytułów zawodowych np. mierniczego przysięgłego lub mierniczego budownictwa, biegłego sądowego czy asesora mierniczego, oraz sankcje wynikające z odpowiedzialności zawodowej. W całym tekście obecnej ustawy Pgik słowa “geodeta uprawniony” nie występują. (Stowarzyszenie Firm Geodezyjnych Ziemi Andrychowskiej)

Uprawnienia zawodowe geodetów to nie upoważnienie do pełnienia funkcji w poszczególnych specjalnościach, lecz zgodnie z semantyką tego słowa, jest to nadanie prawa do samodzielnego i wyłącznego wykonywania zawodu mierniczego i sporządzania dokumentów będących wynikiem wykonanych przez siebie prac poprzez ich firmowanie własnym, podpisem uwierzytelniającym zgodność ich treści z rzeczywistością terenową i rejestrami publicznymi. Pytanie brzmi: Dlaczego nie rozróżnia się uprawnienia od specjalizacji ? Przecież są to dwie różne rzeczy. Specjalizacja to właściwa droga do skutecznego poszerzania kwalifikacji tj. wiedzy i praktyki. (Stowarzyszenie Firm Geodezyjnych Ziemi Andrychowskiej)

Ponieważ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych wprowadziło obowiązek wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych w ściśle określonych układach, więc zgodnie z logiką i zasadami etyki, dane umożliwiające geodetom wykonywanie prac zgodnie z tym rozporządzeniem powinny być udostępniane nieodpłatnie. Skąd pomysł na sprzedawanie rzeczy, które obowiązują z mocy prawa ? (Stowarzyszenie Firm Geodezyjnych Ziemi Andrychowskiej)

Dlaczego w ustawie Pgik brakuje rozdziału o sposobie i trybie dokonywania scaleń i podziałów nieruchomości gruntowych? (Stowarzyszenie Firm Geodezyjnych Ziemi Andrychowskiej)

Dlaczego państwowy system ASG EUPOS nie wywiązuje się ze swych obowiązków licencjodawcy zmieniając dowolnie i bez uprzedzenia działanie systemu w sposób uniemożliwiający jego używanie (przekłamywanie wyników pomiarów) ? (Stowarzyszenie Firm Geodezyjnych Ziemi Andrychowskiej)

Czy w przypadku podziału działek wykonywanych dla inwestycji celów publicznych uzasadnione są wymagania PODGiK polegające na żądaniu od wykonawcy zastosowania procedury ustalania granic nie dopuszczając procedury przyjęcia granic wg danych z egib ? Naszym zdaniem żądania takie sprzeczne są z rozporządzeniem w sprawie podziałów nieruchomości i generują niepotrzebny wzrost kosztów, których ponadto nie można przewidzieć na etapie przetargu. (Stowarzyszenie Firm Geodezyjnych Ziemi Andrychowskiej)

Dlaczego GGK nie podejmuje kroków umożliwiających geodetom nieskrępowany dostęp do wszystkich dokumentów (zbiory dokumentów KW, AWZ i inne) potrzebnych do prawidłowego wykonania pracy ? Wystarczyłby zapis w art. 13 ust 1 podobnie jak w p. 1) tego ustępu. Konieczny i uzasadniony jest również zapis w ustawie Pgik, że zawód geodety jest zawodem zaufania publicznego, a geodeta chroniony jest prawem przysługującym funkcjonariuszom publicznym. Geodeta wykonujący swoje funkcje (obowiązki) zawodowe powinien mieć prawo dostępu do wszystkich danych osobowych dotyczących wykonywanego zadania. (Stowarzyszenie Firm Geodezyjnych Ziemi Andrychowskiej)

Jakie jest prawidłowe postępowanie przy podziale rolnym w sytuacji gdy ustalamy granice (brak danych, dane nie wystarczające do wyznaczenia/ wznowienia)? mamy wniosek właściciela do wprowadzenia zmian składamy operat do PODGIK, czy powinno się wymagać etapowania prac, czy powinno być przeprowadzone postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji odnośnie ustalonych granic, a nie zmiana techniczną, i podsumowując czy podczas wydawania decyzji urząd może wydac odmowną decyzje, niewprowadzając wyników pomiaru do egib i uznać podział za bezasadny (granice stają się sporne) Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Włoszczowskiej)

Proszę wyjaśnić na czym ma polegać weryfikacja operatów technicznych przez starostów. W załączeniu przykładowe protokoły weryfikacji. Czy weryfikator może kwestionować przyjętą metodykę wykonania pracy przez wykonawcę? Jeśli tak, to na jakiej podstawie, skoro nie musi mieć uprawnień zawodowych? W załączeni skan operatu i protokołów weryfikacji (Stowarzyszenie Geodeci Ziemi Chełmskiej)

Jakie dane dotyczące baz danych EGiB (dotyczące budynku par. 63 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków)  czy GESUT ma dostarczać wykonawca prac geodezyjnych? (Stowarzyszenie Geodeci Ziemi Chełmskiej)

W jaki sposób GGK ma zamiar zdyscyplinować starostwa aby wprowadzały zmiany w ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 23 ust. 3-7 PG i K. (Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Radomszczańskiej)

Dlaczego żadne kontrole przeprowadzone przez WiNG nie doprowadzają do poprawy w/w kwestii. (Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Radomszczańskiej)

Dlaczego kontrole wytykają tylko błędy popełniane przez geodetów. Czy nie należało by zmienić podejścia podległych Panu WING do wykonawców. (Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Radomszczańskiej)

Dlaczego usunięto przepis prawa, umożliwiający pomiar sieci przed zgłoszeniem pracy geodezyjnej. Proszę wytłumaczyć w jaki sposób geodeta, który dostał zlecenie inwentaryzacji powykonawczej odcinka sieci po awarii, ma wykonać to zlecenie zgodnie z przepisami obecnie obowiązującymi w geodezji, nie narażając się jednocześnie na kary pieniężne związane z wykorzystaniem materiałów bez wymaganej licencji oraz wykonywania prac bez zgłoszenia. (Zamojskie Stowarzyszenie Geodetów)

Jaki cel ma § 63 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Czy stosowanie go jest obligatoryjne i wymagalne przy każdej pracy geodezyjnej czy jest to przepis, który dopuszcza sprawdzenie błędów grubych w taki sposób. (Zamojskie Stowarzyszenie Geodetów)

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wg. Art.12b Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, weryfikuje pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. Czy Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej ma obowiązek weryfikacji pod względem posiadania odpowiednich licencji na wykorzystane materiały? Czy po otrzymaniu pozytywnego protokołu z weryfikacji geodeta może zostać ukarany za brak licencji na materiały? Jeśli tak, to czy urząd również nie powinien ponieść odpowiedzialności? (Zamojskie Stowarzyszenie Geodetów)

W obowiązujących przepisach prawa, brak jest określenia w jaki sposób oraz kto wykonuje mapę hybrydową dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Proszę opisać w jaki sposób ma przebiegać praca, co powinno zostać wykonane oraz czy takie prace może wykonać sam Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. (Zamojskie Stowarzyszenie Geodetów)

Czy geodeta wykonujący mapę do celów projektowych, ma obowiązek analizować granice działek w całym zakresie mapy (zgodnie z przepisami -30m od planowanej inwestycji) czy może wystarczająca będzie analiza granic działki przedmiotowej, na której będzie projektowana inwestycja. (Zamojskie Stowarzyszenie Geodetów)

Kolejne nowelizacje prawa geodezyjnego miały przyśpieszać tak wydawania materiałów wstępnych jak i weryfikacji weryfikacji dokumentacji a w rzeczywistości jest odwrotnie. W niektórych Starostwach trwa to 1-3 dni co jest dopuszczalne w realnym procesie inwestycyjnym, a w niektórych ponad miesiąc co powoli staje się normą. Czy GGK monitoruje terminy, w jakim zakresie i z jakim skutkiem? (Stowarzyszenie Geodetów Gnieźnieńskich)

Które z programów są kompatybilne z formatem .gml i czy GGK prowadzi analizę zgodności z tym formatem, tych programów, w odgik-ach.(Stowarzyszenie Geodetów Gnieźnieńskich)

Ile na dzień dzisiejszy jest rodzajów protokołów granicznych i dlaczego nie można ich uprościć wprowadzając jeden schemat różniący się jedynie oparciem w prawie? (Stowarzyszenie Geodetów Gnieźnieńskich)

Czy możliwym jest wprowadzenie możliwości pomiaru wysokościowego „gps” dla kanalizacji lokalnej (zbędna dokładność techniczna w tym przypadku). (Stowarzyszenie Geodetów Gnieźnieńskich)

Zgodnie z paragrafem 6 rozporządzenia ws standardów wykonawca prac geodezyjnych dokonuje analizy materiałów uzyskanych z PODGiK – w pytaniu chodzi głównie o analizę materiałów dotyczących przyjęcia granic przy mapie do celówprojektowych, przy podziale, przy wznowieniu granic, przy wyznaczaniu granic. W zamojskim ośrodku weryfikatorzy nagminnie ingerują w przeprowadzoną przez wykonawcę analizę poprzez narzucanie sposobu przeprowadzenia analizy oraz zakres materiałów które ma wykorzystać wykonawca. W związku z powyższym pytania: – czy weryfikator ma prawo narzucać wykonawcy sposób postępowania przy analizie? – kto w takim wypadku ponosi odpowiedzialność za przyjęte granice? (Zamojskie Stowarzyszenie Geodetów)

Wobec braku jednoznacznych parametrów w przepisach kto decyduje o rodzaju przyjęcia postępowania:     wznowienia/wyznaczenia lub ustalenia gruntów?    Czy po zakończonych postępowaniach weryfikator ma prawo żądać od wykonawcy powtórzenia postępowania    w innym trybie, a w związku z powyższym jaki status mają protokoły podpisane przez zainteresowane strony, a    odrzucone przez weryfikatora (Zamojskie Stowarzyszenie Geodetów)

Lubelska Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego stoi na stanowisku, że prace składające się na wykonywany i zgłoszony cel pracy powinny być osobno wyszczególniane w tym zgłoszeniu lub osobno zgłaszane. Przypadek, kiedy w wyniku realizacji mapy do celów projektowych została ustalona granica (ponieważ budynek miał być budowany w odległości mniejszej niż 4 metry od tej granicy), został przez Inspekcje potraktowany jako osobny cel pracy, który nie był zgłoszony. Z tego powodu Inspekcja podała wykonawcę na Policję w celu wymierzenia grzywny. Czy tak powinno być? Czy zgłoszenie ma zawierać komplet czynności, które składają się na realizowany cel? (Geodeci Ziemi Biłgorajksiej i Zamojskie Stowarzyszenie Geodetów )

Lubelska Wojewódzka Inspekcja stoi na stanowisku, że weryfikacji operatów można dokonywać kilka lub więcej razy, cyt. z postanowienia z dnia 21 lipca 2016 r., IGK-I.7220.26.2016.KW: „Podstawą włączenia dokumentacji jest pozytywny (w całości) protokół weryfikacji przekazanych zbiorów danych. Jeśli zatem stwierdzono na pewnym etapie nieprawidłowości i wykonawca usunął cześć, a względem części złożył wyjaśnienia, obowiązkiem organu jest dokonanie ponownej weryfikacji opracowania pod kątem chociażby dokonanej poprawy i sporządzenie protokołu z tych czynności. Dokonanie poprawy może być bowiem przez organ uznane za niewystarczające lub nieprawidłowe. Stąd też za uzasadnione i zgodne z przepisami jest kilkakrotne dokonywanie weryfikacji przedłożonych zbiorów danych i innych materialów stanowiących wynik prac i kilkakrotne sporządzanie stosownego protokołu. Taka sytuacja każdorazowo winna zostać odnotowana w kolejnym protokole weryfikacji w poz. nr 6, zawierającej informacje dodatkowe.” Wobec powyższego, w jakim szczególnym przypadku organ wydaje decyzję o odmowie przyjęcia operatu do zasobu?  (Geodeci  Ziemi Biłgorajksiej i Zamojskie Stowarzyszenie Geodetów )

Czy rzecznik dyscyplinarny może być pracownikiem wojewódzkiej inspekcji i jednocześnie mieć zarejestrowaną geodezyjną działalność gospodarczą? (Geodeci Ziemi Biłgorajksiej i Zamojskie Stowarzyszenie Geodetów

Czy wojewódzka inspekcja na skutek rozpatrywania skarg, zażaleń, wniosków osób prywatnych na wykonane prace geodezyjne przez geodetów może zobowiązywać tych wykonawców do „czynności naprawczych”? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Lubelska Wojewódzka Inspekcja zobowiązuje pisemnie geodetów do „czynności naprawczych”, jeżeli uzna podczas kontroli operatu technicznego, że praca była wykonana nienależycie.  (Geodeci  Ziemi Biłgorajksiej i Zamojskie Stowarzyszenie Geodetów )

Czy uzgadnianie materiałów wydawanych do zgłoszenia pracy geodezyjnej w każdym jednym przypadku, do każdego jednego wykonawcy powinno odbywać się za pomocą listów poleconych? Tak jest w powiecie zamojskim. Termin 10 dni roboczych dla udostępnienia materialów nie jest zachowywany w 90 % przypadków. Organ wysyła pismo do wykonawcy, żeby szczegółowo się określił, które materiały chce pobrać, (mimo iż często wykonawca nie zna specyfiki materialów na dany teren) i uważa, ze wykazał inicjatywę, a dalszy krok jest w gestii wykonawcy. (Geodeci  Ziemi Biłgorajksiej i Zamojskie Stowarzyszenie Geodetów )

Czy dane dotyczące terminów weryfikacji dla poszczególnych operatów różnych wykonawców są informacją publiczną w rozumieniu ustawy o informacji publicznej? Starostwo w Zamościu odmawia udostępnienia takiej informacji na wniosek o udzielenie informacji publicznej, a istnieje domniemanie iż geodeci nie są traktowani w tym przypadku jednakowo. (Geodeci  Ziemi Biłgorajksiej i Zamojskie Stowarzyszenie Geodetów )

Lubelska Inspekcja Geodezyjna stoi na stanowisku, iż ustalenie przebiegu granicy między działkami ewidencyjnymi, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków, powinno ustalać granicę w całości jej przebiegu. Wyklucza możliwość ustalenia jej w części. Czy takie stanowisko jest zasadne? (Geodeci  Ziemi Biłgorajksiej i Zamojskie Stowarzyszenie Geodetów )

Lubelska Inspekcja Geodezyjna stoi na stanowisku, ze podczas ustalania przebiegu granicy, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków, należy o tych czynnościach zawiadamiać nie tylko właścicieli (władających) przedmiotowych graniczących ze sobą działek, lecz ponadto właścicieli działek do których przebieg tej granicy dochodzi (np granica między działkami dochodzi do poprzecznej działki drogi). Czy takie stanowisko jest zasadne?Również Inspekcja wymaga zawiadomień właścicieli takich działek „poprzecznych” w przypadku kiedy granica takiej działki jest od dawna ustalona w innym postępowaniu. (Geodeci  Ziemi Biłgorajksiej i Zamojskie Stowarzyszenie Geodetów )

Lubelska Inspekcja stoi na stanowisku, że do operatów technicznych powinny być załączane zawiadomienia o wyznaczaniu/wznawianiu/ustalaniu granicy, kiedy przepisy stanowią tylko o załączaniu do operatu zwrotnych potwierdzeń takich zawiadomień. Czy załączanie do operatu takich zawiadomień, kiedy faktycznie wysłano jej do właścicieli, jest zasadne? (Geodeci Ziemi Biłgorajksiej i Zamojskie Stowarzyszenie Geodetów )

Lubelska Inspekcja stoi na stanowisku, że szkic w protokole wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych powinien zawierać zwymiarowanie linii granicznej w stosunku do sytuacji terenowej znajdującej się wzdłuż tej granicy , podczas gdy przepisy stanowią o zwymiarowaniu punktów granicznych do sytuacji terenowej, a nie linii granicznej. Czy takie stanowisko wynika zobowiązujących przepisów? (Geodeci  Ziemi Biłgorajksiej i Zamojskie Stowarzyszenie Geodetów )

Czy protokół weryfikacji operatu technicznego może sporządzać trzy osoby, a podpisać się tylko jedna lub dwie osoby? Czy jeżeli protokół jest sporządzany przez kilka osób, to musi być wyszczególnione w jakim zakresie te osoby weryfikowały ten operat? (Geodeci  Ziemi Biłgorajksiej i Zamojskie Stowarzyszenie Geodetów )

Czy w zgłoszeniu pracy geodezyjnej musi być wyszczególniony tylko jeden kierownik prac, czy może być np. dwóch kierowników prac? Lubelska Inspekcja stoi na stanowisku, ze musi być tylko jeden kierownik prac.  (Geodeci  Ziemi Biłgorajksiej i Zamojskie Stowarzyszenie Geodetów )

Czy można wprowadzić termin 10 dni roboczych na weryfikację operatów analogicznie jak ma to miejsc z przygotowywaniem materiałów. (Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Wągrowieckiej)

Czemu służą licencje? (Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Wągrowieckiej)

Jaki cel ma tak szczegółowe gromadzenie danych w BDOT500 (drzewa, bramy, rzędne trenu, itp.)? (Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Wągrowieckiej)

Dlaczego klasyfikacja gruntów jest traktowana po macoszemu? O tym kto może prowadzić klasyfikację powinna decydować Ustawa a nie zarządzenia Starostów. (Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Wągrowieckiej)

Jaki cel ma rozbicie w ASG-EUPOS RTN, RTK i statyki? Żaden prywatny dostawca usług tego nie robi co znaczy, że nie ma to wpływu na koszt działania systemu. (Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Wągrowieckiej)

Dlaczego przy okazji wprowadzania zmian w przepisach nie bierze się pod uwagę propozycji wykonastwa a jedynie urzędów? (Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Wągrowieckiej)

O ile zwiększyło się zatrudnienie w administracji związanej z geodezją po wprowadzeniu zmian w prawie geodezyjnym w 2014r. (proszę o podanie zatrudnienia na koniec 2013 i na koniec 2014r. (Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Wągrowieckiej)

Czy nie uważa Pan, że w geodezji jest zbyt duża biurokracja? (Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Wągrowieckiej)

Czy nie uważa Pan, że zmiany poszły w kierunku, że mnie ważne jest to co geodeta zrobi w terenie a ważniejsze jest odpowiednie przygotowanie zbędnej dokumentacji i baz? (Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Wągrowieckiej)

Czy atrybuty związane z GESUT nie są za bardzo rozbudowane? (Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Wągrowieckiej)

Jaki cel ma kontrola na dwóch punktach osnowy przy pomiarach RTK/RTN, pomiar ten charakteryzuje się tym, że błąd może wystąpić w danej sekundzie a nie w czasie całego pomiaru a poza tym za wynik pomiaru i tak odpowiedzialność ponosi geodeta a nie urząd.? (Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Wągrowieckiej)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *